20 de jul. 2020

Milloren els salaris i la contractació indefinida dels titulats universitaris

9 de cada 10 graduats treballen 3 anys després d’haver obtingut el títol, segons l’últim estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris realitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que mostra la radiografia de la situació laboral dels graduats que s’han titulat tres anys abans.
El percentatge d’ocupació es manté estable respecte al registrat el 2017, quan es va fer l’últim estudi, però els resultats del 2020 indiquen que els nous titulats treballen en millors condicions: la titulació s’ajusta més a la formació cursada i ha augmentat tant la taxa de graduats que treballa amb contractes indefinits com la dels que se situen a la franja de salaris més elevats, per sobre dels 2.000 euros mensuals bruts.
Aquesta és una de les principals conclusions de la 7ª edició de l’enquesta, realitzada durant el primer trimestre de l’any i en què han participat 14.849 titulats de les 12 universitats de Catalunya de la promoció 2015-2016.

Sous de més de 2.000 e

L’indicador que ha experimentat un creixement més important respecte el 2017 és el de la remuneració dels nous titulats. L’informe del 2020 assenyala un increment de 7 punts del percentatge de graduats que cobren més de 2.000 euros mensuals bruts, que en 3 anys ha passat del 42,9% al 50% i que converteix l’última taxa en el pic més elevat de la sèrie des del 2008.
En relació amb l’anterior edició, també ha millorat, en 6 punts, la contractació indefinida, amb un creixement del 49,9% al 56%.

Diferències entre àmbits

El retrat, però, presenta moltes diferències en funció de l’àrea a la qual està adscrita la titulació: l’àmbit d’Enginyeria i Arquitectura és, amb diferència, el que registra els millors indicadors (75% de salaris a la franja alta i 72% de contractes indefinits).
En l’apartat d’ingressos, els altres àmbits queden molt lluny d’aquest percentatge: la taxa dels que guanyen més de 2.000 euros anuals bruts és del 48% a Ciències Experimentals, 43% a Salut, 41% a Ciències Socials i 26% a Humanitats.
Pel que fa al percentatge de contractes indefinits, l’àmbit de Ciències de la Salut se situa a la cua (43%), seguit del d’Humanitats (46%), Ciències Experimentals (47%) i Ciències Socials (57%).

El vincle de la feina amb el títol

Un altre indicador que permet visualitzar la qualitat de l’ocupació és la vinculació de la feina amb la titulació cursada. També aquí hi ha hagut una evolució positiva: segons l’enquesta del 2020, el 87% dels titulats que treballen fan funcions de nivell universitari i tres de cada quatre, el 74,6%, realitzen una feina específica de la titulació. Els dos indicadors milloren respecte a l’edició passada, quan els percentatges se situaven en el 83% i el 70% respectivament.
Malgrat que tant l’ocupació com l’adequació als estudis de la feina han millorat en tots els àmbits de coneixement, novament però, el retrat és desigual.  Així, les taxes d’ocupació oscil·len entre el 93% dels estudis d’Enginyeria i Arquitectura o el 92% de Ciències de la Salut, i el 82% dels d’Humanitats.

Feines específiques

Pel que fa a realització de feines específiques de la titulació, el rànquing l’encapçalen els estudis de Salut, amb un 85% d’adequació, seguit dels d’Enginyeria i Arquitectura i els de Ciències Socials (75% en els dos àmbits), Ciències Experimentals (68%) i Humanitats (53%).